Запуск і налаштування валідатора мережі Cudos:

Створюємо гаманець Keplr

Запускаємо ноду валідатори

 1. Перейдіть в каталог
  CudosBuilders / docker / full-node
  2.Найдіте файл
  full-node.env.example і створіть його копію.
  3.Переіменуйте скопійований файл в
  full-node.client.testnet.public01.env
  4.Откройте файл, який ви перейменували,
  full-node.client.testnet.public01.env в будь-якому редакторі.
  5.Знайдіть атрибут «MONIKER» і прапор «SHOULD_USE_GLOBAL_PEERS» і встановіть їх в такий спосіб:
  MONIKER = MyFullNodeName
  SHOULD_USE_GLOBAL_PEERS = false

  6.Оставьте інші змінні, такі як «PERSISTENT_PEERS» і «SEEDS» порожніми, і збережіть зміни, внесені в файл.
  7.Убедітесь, що ви як і раніше перебуваєте в правильному каталозі CudosBuilders / docker / full-node
  Ініціалізуйте вузол, виконавши цю команду:
  sudo docker-compose — env-file full-node.client.testnet.public01.arg -f init-full-node.yml -p cudos-init-full-node-client-testnet-public-01 up — build
  Якщо всі кроки виконані успішно, ви повинні побачити новостворену папку CudosData в тому ж каталозі, де ви розмістили CudosBuilders і CudosNode. У підкаталозі cudos-data-full-node-client-testnet-public-01 папки CudosData “є файл з ім’ям tendermint.nodeid. Цей файл містить ідентифікатор вашого вузла, щоб побачити ідентифікатор вашого вузла, ви можете відкрити цей файл в будь-якому редакторі коду . і ви отримаєте один рядок, що представляє ідентифікатор вашого вузла, наприклад 13f359c90582b12e291311980a855854668d80pc.

Запуск Sentry Ноди

Створюємо валідатора

Установка Orchestrator’а

Регiструемо Orechestrator

Налаштовуємо міст Gravity

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store